Referred Authors

REFERRED AUTHORS – HIVATKOZOTT SZERZŐK

Abdullah Yusuf AliAbdullah Yusuf Ali (14 April 1872 – 10 December 1953) was a British-Indian barrister and scholar who wrote a number of books about Islam and whose translation of the Qur’an into English is one of the most widely known and used in the English-speaking world. He died destitute and alone in London in 1953.

Abdullah Yusuf Ali (1872. április 14 – 1953. december 10.) Brit-Indiai ügyvéd és hittudós. Számos könyve jelent meg az Iszlámról. Anglofón nyelvterületeken az ő Korán fordítása az egyik legismertebb. Elhagyatottan halt meg Londonban, 1953-ban.Syed Abul A'la MaududiSyed Abul A’la Maududi (25 September 1903 – 22 September 1979) was an Islamist philosopherjurist, journalist and imam. His numerous works were written in Urdu, but then translated into English, Arabic, Hindi, Bengali, TamilBurmese and many other languages. He strove not only to revive Islam as a renewer of the religion, but to propagate “true Islam”, (which he saw as) a remedy for the weakness from which Islam had suffered over the centuries.

Syed Aul A’la Maadudi (1903. szeptember 25. – 1979. szeptember 22.) Iszlám filozófus, jogász, újságíró, imám. Számos munkája jelent meg Urdu, nyelven, melyeket Angol, Arab, Hindi, Bengáli, Tamil, Burmai, és más nyelvekre is lefordítottak. Nem csupán az Iszlám gondolkodás megújulásának, hanem az „igazi” Iszlám terjesztésének is élharcosa volt, amit véleménye szerint meg kell tisztítani a több évszázados rárakódásoktól.

Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-GhazalīAbū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī (1058 – 19 December 1111), shortened as Al-Ghazali was a Persian theologianjuristphilosopher, and mystic.

Al-Ghazali has been referred to by some historians as the single most influential Muslim after the Islamic prophet Muhammad. Within Islamic civilization he is considered to be a Mujaddid or renewer of the faith, who, according to tradition, appears once every century to restore the faith of the community.  His works were so highly acclaimed by his contemporaries that al-Ghazali was awarded the honorific title “Proof of Islam” (Hujjat al-Islam)

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (1058- 1111. december 11.) Rövid néven Al- Ghazali. Perzsa teológus, jogász, filozófus és misztikus. Néhány történész szerint Al-Ghazali Mohammed Próféta (béke reá) után az a személy, aki az Iszlámra a legnagyobb hatást gyakorolta. Az Iszlám társadalmán belül Mudzsaddid, azaz a hit megújítójának számít. A tradíció úgy tartja, hogy elve szerint, a közösség hitbéli gondolkodását évszázadonként helyre kell állítani. Kortársai annyira nagyra becsülték munkásságát, hogy még életében Hudzsat al-Iszlám, azaz „Iszlám bizonysága” címmel ruházták fel.

Ahmed Hoosen DeedatAhmed Hoosen Deedat (July 1918 – 8 August 2005) was a South African writer and public speaker of Indian descent. He was best known as a Muslim missionary, who held numerous inter-religious public debates with evangelical Christians, as well as video lectures on Islam, Christianity, and the Bible. Deedat established the IPCI, an international Islamic missionary organisation, and wrote several widely distributed booklets on Islam and Christianity. He was awarded the King Faisal International Prize in 1986 for his fifty years of missionary work. He wrote and lectured in English.

Ahmed Hoosen Deedat (1918. július – 2005. augusztus 8.) Indiai származású Dél Afrikai író, szónok. Jól ismert Muszlim hitterjesztő, aki számos vallásközi vitán vett részt, főleg evangélikus keresztényekkel. Az Iszlám világban közismertek Biblia elemzései és video előadásai az Iszlámról. Deedat alapította az IPCI-t (Nemzetközi Iszlám Misszió Szervezete), melynek keretében Iszlámról, Kereszténységtől szóló kiadványokat publikált. 1986-ban a Fejszál királyról elnevezett nemzetközi díjjal jutalmazták ötven éves missziós munkásságáért. Angolul írt és adott elő.

Imran Nazar Hosein

Imran Nazar Hosein (born 1942) is an Islamic scholarauthor and philosopher specializing in Islamic eschatologyworld politics, economics, and modern socio-economic/political issues. He is the author of Jerusalem in the Qur’an and other books.

Imran Nazar Hosein (született 1942) Iszlám hittudós, szerző, filozófus, az Iszlám Eszkatológia tudományágának művelője, politikus, gazdasági szakember és a modern politikai-társadalmi és gazdasági témák szakértője, elemzője. A „Jeruzsálem a Koránban” c. könyv szerzője.


Dr. Rashid AhmadDr. Rashid Ahmad Ph.D in Islamic Studies. Research Interest:  Editor Arabic journal Al idah (Sawt al Markaz) since 1999 to 2005. Member Board of study of Islamia collage university Theology Dept.


Dr. Rashid Ahmad Az Iszlám tudományok területén Ph.D hittudós. Kutatási terület: Az Al Idah arab nyelvű lap szerkesztője (Szawt al Markaz) 1999-2005 között. Az Islamiya egyetem teológiai tanszéke vezetőségének tagja.Dr. Mohammad ShafiDr. Mohammad Shafi has been involved in building the Muslim American community since he came to the United States in 1958 to pursue his PhD at Georgetown University. Even at that time he was founding organizations (Pakistani Students of Greater Washington) and providing guidance on the Muslim world (such as through speeches at the First Unitarian Church). His work has always been about the Muslim American community and the ways in which it integrates and supports the American community at-large.


Dr. Mohammed Shafi Az Amerikai Muszlim közösség szervezetének kialakításában vesz részt 1958 óta, amióta az USA-ba jött, hogy PhD fokozatot szerezzen a Georgetown Egyetemen. Greater Washington Pakisztáni Diákszervezet alapítója és az Iszlám Világ bemutatását célzó előadások szónoka (pl. az Unitárius Egyház keretein belül). Az Amerikai Muzulmánok integrációs kérdéseinek szakértője, aki az Amerikai többségi társadalommal való együttműködésben gondolkodik.


Dr. Abdel Rahman MihalffyDr. Abdel Rahman Mihalffy
(born 1955) Establisher of Islamic Community in Hungary in 1988. His first Quranic translation to Hungarian language was published in 1992. Since 2014 president of the European Fatwa Council for Halal Transactions, Vienna, Austria. Writer, Islamic thinker.

Dr. Abdel Rahman Mihalffy (született 1955) A Magyar Iszlám közösség alapítója 1988-ban. Első Korán fordítása 1992-ben jelent meg magyar nyelven. 2014 óta a Halal Tranzakciókra szakosodott Európai Fatwa Tanács elnöke Bécsben, Ausztriában. Író, Iszlám gondolkodó.