022. Al-Hajj – الحج


     
22. Surah
AL-HAJJ
THE PILGRIMAGE
ZARÁNDOKLAT
          
Introduction to Surah AL-HAJ (THE PILGRIMAGE) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

This Surah takes its name from v. 27.

Period of Revelation

As this Surah contains the characteristics of both the Makki and the Madani Surahs, the commentators have differed as to its period of revelation, but in the light of its style and themes we are of the opinion that a part of it (v. 1-24) was sent down in the last stage of the Makki life of the Holy Prophet a little before migration and the rest (v. 25-78) during the first stage of his Madani life. That is why this Surah combines the characteristics of both the Makki and the Madani Surahs.

The sudden change of the style from v. 25 shows that probably v. 25-78 were sent down in the month of Zul-Hijjah in the very first year after Hijrah. This is indicated by v. 25-41 and confirmed by the occasion of the revelation of v. 39-40.

It appears that the month of Zul-Hijjah must have brought to the immigrants nostalgic memories of their homes in Makkah and naturally they must have thought of their Sacred City and of their Hajj congregation there, and grieved to think that the mushrik Quraish had debarred them from visiting the Sacred Mosque. Therefore, they might even have been praying for and expecting Divine permission to wage war against those tyrants who had expelled them from their homes and deprived them of visiting the House of Allah and made it difficult for them to follow the way of Islam. It was at this psychological occasion that these verses were sent down. That is why the purpose for which Masjid-al- Haram was built has been specifically mentioned.

It has been made plain that Hajj (pilgrimage) had been enjoined for the worship of One Allah. But it is an irony that afterwards it had been dedicated to the rituals of shirk and the worshipers of One Allah had been debarred from visiting it. Therefore, permission for waging war against those tyrants has been given to oust them from there and to establish the righteous way of life for establishing virtue and eradicating evil. According to Ibn Abbas, Mujahid, Urwah bin Zubair, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, Qatadah and other great commentators, v. 39 is the first verse that grants the Muslims permission to wage war. Collections of Hadith and books on the life of the Holy Prophet confirm that after this permission actual preparations for war were started and the first expedition was sent to the coast of the Red Sea in Safar A.H. 2, which is known as the Expedition of Waddan or Al- Abwa.

Subject Matter and Theme

This Surah is addressed to: (1) The mushriks of Makkah, (2) the wavering Muslims, and (3) the True Believers. The mushriks have been warned in a forceful manner to this effect: “You have obdurately and impudently persisted in your ideas of ignorance and trusted in your deities instead of Allah, though they possess no power at all and you have repudiated the Divine Messenger. Now you will meet the same end as has been the doom of those like you before. You have only harmed yourselves by rejecting Our Prophet and by persecuting the best element of your own community; now your false deities shall not be able to save you from the wrath of God”. At the same time, they have been admonished time and again for their creed of shirk and sound arguments have been given in favor of Tauhid and the Hereafter.

The wavering Muslims, who had embraced Islam but were not prepared to endure any hardship in its way, have been admonished to this effect: “What is this faith of yours? On the one hand, you are ready to believe in Allah and become His servants provided you are given peace and prosperity but, on the other, if you meet with afflictions and hardships in His Way, you discard your Allah and cease to remain His servant. You should bear in mind that this wavering attitude of yours cannot avert those misfortunes and losses which Allah has ordained for you.”

As regards the true Believers, they have been addressed in two ways: 1) in a general way so as to include the common people of Arabia also, and (2) in an exclusive way:

1. The Believers have been told that the mushriks of Makkah had no right to debar them from visiting the Holy Mosque. They had no right to prevent anyone from performing Hajj because the Holy Mosque was not their private property. This objection was not only justified but it also acted as an effective political weapon against the Quraish. For it posed this question to the other clans of Arabia: Were the Quraish mere attendants of the Holy Mosque or its owners? It implied that if they succeeded in debarring the Muslims from Hajj without any protest from others, they would feel encouraged in future to debar from Hajj and Umrah the people of any other clan, who happened to have strained relations with the Quraish. In order to emphasize this point, the history of the construction of the Holy Mosque has been cited to show that it was built by Prophet Abraham by the Command of Allah and he had invited all the peoples to perform Hajj there. That is why those coming from outside had enjoyed equal rights by the local people from the very beginning. It has also been made clear that that House had not been built for the rituals of shirk but for the worship of One Allah. Thus it was sheer tyranny that the worship of Allah was being forbidden there while the worship of idols enjoyed full license.

2. In order to counteract the tyranny of the Quraish, the Muslims were allowed to fight with them. They were also given instructions to adopt the right and just attitude as and when they acquired power to rule in the land. Moreover, the Believers have been officially given the name of “Muslims”, saying, “You are the real heirs to Abraham and you have been chosen to become witnesses of the Truth before mankind. Therefore you should establish salat and pay the zakat dues in order to become the best models of righteous life and perform Jihad for propagating the Word of Allah.” (v. 41,77, 78.)

It will be worth while to keep in view the introductions to Chapters II (Al-Baqarah) and VIII (Al Anfal).


     
Bevezetés az Al-Hadzs (Zarándoklat) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

A 27. versben hangzik el a Szúra címe.

Kinyilatkoztatás ideje

A Szúra együttesen viseli magán a Mekkai és Medinai kinyilatkoztatások jegyeit. A magyarázók különböző felfogást képviselnek a kinyilatkoztatás helyét illetően, de mi azon a véleményen vagyunk, hogy a stílus és téma alapján az 1-24 versek a Próféta Mekkai tartózkodásának utaló szakaszából, a fennmaradó áyák (25-78) pedig a Medinai megtelepedés kezdetéből származnak. Ez az oka a Mekkai és Medinai jegyek együttes fellelhetőségének. A 25-78. versek a Hidzsra 1. évének Zul-Hidzsa havában, tehát zarándoklat idején nyilatkoztak ki. Ezt jelzik a 25-41 versek, melyeken belül (39-40) a konkrét alkalom megjelölése is szerepel.

Úgy tűnik, Zul-Hidzsa hava a menekültekben nosztalgikus emlékeket ébresztett Mekkai otthonaik iránt, felidézték a Szent helyeket és a zarándoklatot. Bosszúsan gondolnak a bálványimádó Quraishre, aki megtagadta tőlük a Sérthetetlen Szentély meglátogatását. Imáikban kérik Istent, sújtson le azokra a zsarnokokra, akik elzárták tőlük Allah Házát, elűzték őket otthonaikból és szembefordultak velük az Iszlám követése miatt. Egy ilyen pszichés környezetben született meg ez a Szúra. A Sérthetetlen Szentély építésének említése is a hívők akkori érzéseit célozzák.

A Hadzs, zarándoklat eredetileg az Egy Isten tiszteletére jött létre. Sajnálatos, hogy ez átalakult és Shirk-el, azaz bálványállítással szentségtelenítették meg az eredeti célt. Végül azokat tiltották el a Szent hely meglátogatásától, akiket a Hadzs valódi oka motivált és az Egy Isten iránt akarták leróni szolgálatukat. Megszületett az engedély arra, hogy a zsarnokokat kiebrudalják, megteremtsék a helyes életvitelt az erények, értékek visszaállításával és a gonosz felszámolásával. Ibn Abbas, Mudzsahid, Urwah bin Zubair, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, Qatadah és más kommentátorok szerint a 39. vers ad felhatalmazást a Muszlimoknak a háborúra. A Próféta életére vonatkozó Hadisz gyűjtemények megerősítik, hogy az itt elhangzó engedélyt követően a Hidzsra 2. évének Szafar havában hadjárat indult a Vörös tenger partvidékén, ami Waddan, vagy Al-Abwa hadjárat néven ismeretes.

Témakör

A Szúra megszólítja a 1. Mekka bálványimádóit, 2. Félszeg Muszlimokat, 3. Igazhitűeket. A bálványimádók szigorú figyelmeztetést kapnak: „Ti makacsul és szemtelenül kiálltok tudatlanságotok mellett. Allah helyett, saját istenségeitekben bíztok annak ellenére, hogy azok semmiféle hatalommal nem bírnak és elvetettétek Isten Küldöttét. Az a sors vár rátok, ami azokkal történt előttetek, akik olyanok voltak, mint ti vagytok. Csak saját magatoknak ártottatok, amikor elutasítottátok a Prófétát és üldöztétek társadalmatok legalázatosabb, leghasznosabb tagjait. Hamis isteneitek képtelenek lesznek segíteni rajtatok Allah haragjával szemben.” Intésben részesültek a Shirk, társállításuk miatt és érvek hangzanak el a Tauhid, Monoteizmus mellett.

A félszeg Muszlimok felé, akik ugyan felvették a vallást, de még nem álltak készen a nehézségek elviselésére, tanítás hangzik el: „Milyen a ti hitetek? Ha békében, jólétben vagytok, készen álltok hinni Allahot és szolgálni Őt, de ha nehézséggel, csapással kell szembenéznetek az Ő Útján, félredobjátok Allahot és megszűntök követni Őt? Ez az ingadozás nem fogja elhárítani a balsorsot és veszteséget, amit Allah kimért rátok.”

Az Igazhitűek kétféle gondolatot hallhatnak. 1. Általánosan fogalmazva, Arábia egész lakósságát is beleértve. 2. Kizárólag feléjük:

1. A hívőknek tudniuk kell, hogy Mekka pogányainak nincs joga kirekeszteni őket a Szent Helyről. Nem akadályozhatnak senkit a zarándoklattól, mivel a Sérthetetlen Szentély nem Quraish tulajdona. Ez a tény politikai eszközként szolgált Quraish ellen. A következő kérdés Arábia klánjaihoz szól: Ki Quraish? A Sérthetetlen Szentély kezelői, vagy tulajdonosai? Ha továbbra is kirekesztik a Muszlimokat a zarándoklatból és a többi klán ezt tétován tűri, akkor ez bátorítást adhat nekik arra, hogy a jövőben más törzsek, klánok tagjait is kirekesszék innen, ha kapcsolatai megromlanak Quraishel. Ezen a ponton hangsúlyozni kell a Sérthetetlen Szentély létesítésének történelmi hátterét, amit Ábrahám Próféta Allah parancsára emelt minden hívő számára. Ezért élvezett a kezdetektől fogva minden odalátogató, a helyiekkel azonos jogokat. Azt is tisztán kell látni, hogy nem a Shirk követésére, bálványállításra épült a Ház, hanem az Egy Isten szolgálatára. Zsarnoki visszaélés, ha azok nem térhetnek be ide, akik az Egyetlen Allah szolgálatára jöttek, míg a bálványimádók számára saját hamis isteneik tisztelete engedélyezett.

2. Quraish megállítására a Muszlimoknak megengedetté vált a háború. Azonban háborúban sem szabad megfeledkezni a helyes viselkedésről és tisztességes hadviselésről. Ettől kezdve viselték a hívők a Muszlim nevet: „Ti vagytok az igazi örökösei Ábrahámnak és ti vagytok kiválasztva az Igazság Tanúságtevőinek az emberek felett. Be kell vezetnetek életetekbe az imát, a kötelező alamizsnát, hogy a helyes életvitel jó mintái lehessetek. Dzsihádot kell vívnotok Allah Szavának terjesztésére.” (v.41, 77, 78.)

Hasznos, ha a 2. Baqara (Tehén) és 8. Al-Anfal (Hadizsákmány) Szúrák bevezetőjét ezzel együtt tanulmányozza a kedves olvasó.     

Surah 22
Al-Hajj

22. szura
Al-Hajj

PILGRIMAGEZARÁNDOKLAT
Total Verses: 78Összes vers: 78
Revealed in: MedinaKinyilatkoztatva: Medina
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌۭ
(22 : 1)
1. O mankind! fear your Lord! for the convulsion of the Hour (of Judgment) will be a thing terrible! [1]

1. Ó, emberek! Őrizkedjetek Uratoktól, mert az Óra megrázkódtatása hatalmas dolog [1]!

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌۭ
(22 : 2)
2. The Day ye shall see it, every mother giving suck shall forget her suckling- babe, and every pregnant female shall drop her load (unformed): thou shalt see mankind as in a drunken riot, yet not drunk: but dreadful will be the Wrath of Allah [2].

2. A Napon majd meglátjátok, hogy minden szoptatós anya megfeledkezik arról, mit szoptat, minden várandós elvetéli terhét. Részegnek látod az embereket, de ők nem részegek, hanem Allah büntetése szörnyű [2].

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍۢ مَّرِيدٍۢ
(22 : 3)
3. And yet among men there are such as dispute about Allah, without knowledge, and follow every evil one obstinate in rebellion!

3. Az emberek közt van, ki tudatlanul Allahról vitatkozik és követ minden gonoszt a lázadásban.

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ
(22 : 4)
4. About the (Evil One) it is decreed that whoever turns to him for friendship, him will he lead astray, and he will guide him to the Penalty of the Fire [3].

4. Annak az rendeltetett el, hogy vezesse félre azt, ki követi és a perzselő szenvedésbe irányítsa őt [3].

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍۢ مُّخَلَّقَةٍۢ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍۢ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍۢ شَيْـًۭٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةًۭ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍۢ
(22 : 5)
5. O mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (our power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength; and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much), and (further), thou seest the earth barren and lifeless, but when We pour down rain on it, it is stirred (to life), it swells, and it puts forth every kind of beautiful growth (in pairs) [4].

5. Ó emberek! Ha kétségetek lenne a Feltámadásról, (gondoljátok el, hogy) megteremtettünk titeket a porból, majd a cseppből, majd az alvadékból, majd húscafatokból, megformálva és megformálatlanul, hogy megnyilvánuljunk nektek. Azt marasztaljuk a méhekben egy meghatározott ideig, akit Mi akarunk, majd gyermekként hozunk elő titeket, majd eléritek erőtök teljét. Néhányatok visszaadja lelkét és néhányatokat visszatartatnak a leggyengébb öregkorig, míg azt sem tudja, mit ezelőtt tudott. A Földet sivárnak látod, de ha lebocsátjuk rá a vizet, az megrezdül, megduzzad és kikeletre hív minden pompás párt [4].

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ
(22 : 6)
6. This is so, because Allah is the Reality: it is He Who gives life to the dead, and it is He Who has power over all things [5].

6. Ez így van, mert Allah Maga a Valóság! Ő az, Ki életre kelti a holtat és Ő Mindenre Képes [5].

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌۭ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ
(22 : 7)
7. And verily the Hour will come: there can be no doubt about it, or about (the fact) that Allah will raise up all who are in the graves.

7. Mert bizony, az Óra eljön, ebben semmi kétség és Allah feltámasztja azokat, kik a sírokban vannak.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَلَا هُدًۭى وَلَا كِتَٰبٍۢ مُّنِيرٍۢ
(22 : 8)
8. Yet there is among men such a one as disputes about Allah, without Knowledge, without Guidance, and without a Book of Enlightenment,-

8. Az emberek közt van, ki Allahról vitatkozik tudatlanul, Útmutatás és Világosságot Adó Írás nélkül.

ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌۭ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
(22 : 9)
9. (Disdainfully) bending his side, in order to lead (men) astray from the Path of Allah. for him there is disgrace in this life, and on the Day of Judgment We shall make him taste the Penalty of burning (Fire) [6].

9. Szánakozón megvet, hogy eltérítsen Allah útjáról. Az ő osztályrésze megaláztatás az Evilágon és megízleltetjük vele a Feltámadás Napján a perzselés kínjait [6].

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍۢ لِّلْعَبِيدِ
(22 : 10)
10. (It will be said): “This is because of the deeds which thy hands sent forth, for verily Allah is not unjust to His servants.

10. (Mondva lesz): „Ez így van azáltal, mit kezeid előreküldtek. Mert bizony, Allah nem viszi kárhozatba szolgálóját.”

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍۢ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ
(22 : 11)
11. There are among men some who serve Allah, as it were, on the verge: if good befalls them, they are, therewith, well content; but if a trial comes to them, they turn on their faces: they lose both this world and the Hereafter: that is loss for all to see [7]!

11. Az emberek közt van, ki Allahot (csak) szavakban szolgálja. Ha jószerencse éri, megnyugszik általa, de ha megpróbáltatás sújt le rá, arcra borul. Elveszti az Evilágot és a Túlvilágot. Ő a valóságos vesztes [7]!

يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ
(22 : 12)
12. They call on such deities, besides Allah, as can neither hurt nor profit them: that is straying far indeed (from the Way) [8]!

12. Olyanokhoz fohászkodik Allahon kívül, mik nem ártanak, és nem használnak neki. Ez a messzi tévelygés [8]!

يَدْعُوا۟ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ
(22 : 13)
13. (Perhaps) they call on one whose hurt is nearer than his profit: evil, indeed, is the patron, and evil the companion (or help)!

13. Ahhoz fohászkodik, kinek ártását közelebbinek érzi, mint hasznát. Bizony, becstelen az oltalmazó és becstelen a cimbora!

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
(22 : 14)
14. Verily Allah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens, beneath which rivers flow: for Allah carries out all that He plans.

14. Mert bizony, Allah bevezeti azokat, kik hisznek, jókat cselekszenek a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. Mert Allah azt teszi, mit Ő akar!

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ
(22 : 15)
15. If any think that Allah will not help him (His Messenger. in this world and the Hereafter, let him stretch out a rope to the ceiling and cut (himself) off: then let him see whether his plan will remove that which enrages (him) [9]!

15. Aki azt hiszi, hogy Allah nem fogja pártját (a Prófétának) az Evilágon és a Túlvilágon, hát feszítsen ki egy kötelet az Égre (mennyezetre), majd vágja le magát arról és nézze meg, vajon terve eloszlatja-e azt, amiért most tombol [9]?

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍۢ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ
(22 : 16)
16. Thus have We sent down Clear Signs; and verily Allah doth guide whom He will [10]!

16. Ekképpen bocsátottuk le neki Áyáinkat, mert bizony, Allah azt vezeti, ki(t) Ő(t) akar(ja) [10].

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ
(22 : 17)
17. Those who believe (in the Qur’an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians, Christians, Magians, and Polytheists,- Allah will judge between them on the Day of Judgment: for Allah is witness of all things [11].

17. Kik hisznek (a Koránban), kik követik a Zsidó Szentírást, a Szábeusok, Keresztények, Zoroasztriánusok és bálványimádók. Allah ítél közöttük a Feltámadás Napján. Mert bizony, Allah mindend dologra Tanú [11].

*

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩
(22 : 18)
18. Seest thou not that to Allah bow down in worship all things that are in the heavens and on earth,- the sun, the moon, the stars; the hills, the trees, the animals; and a great number among mankind? But a great number are (also) such as are fit for Punishment: and such as Allah shall disgrace,- None can raise to honour: for Allah carries out all that He wills.

18. Nem látod-e, hogy Allahnak borul le minden, mi az Egeken és a Földön: a Nap, Hold, csillagok, hegyek, fák, állatok és sok ember? De sokan vannak (azok is), kik érdemesek a büntetésre. Kit Allah megvet, nincs számára, ki megbecsülné őt. Mert bizony, Allah azt teszi, mit Ő akar.

هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌۭ مِّن نَّارٍۢ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ
(22 : 19)
19. These two antagonists dispute with each other about their Lord: But those who deny (their Lord),- for them will be cut out a garment of Fire: over their heads will be poured out boiling water [12].

19. A két ellenoldal szemben áll Urukat illetően. Kik tagadnak, Tűzből szabnak nekik ruhát és fejük felől zúdítanak rájuk forró vizet [12].

يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ
(22 : 20)
20. With it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins.

20. Azzal forrázzák le őt és bőrét, mi bennük van.

وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍۢ
(22 : 21)
21. In addition there will be maces of iron (to punish) them.

21. És ott lesznek nekik a vasbuzogányok.

كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
(22 : 22)
22. Every time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back therein, and (it will be said), “Taste ye the Penalty of Burning!”

22. Ahányszor ki akarnak abból és a kínokból jönni, vissza lesznek taszítva: „Ízleljétek meg az égetés büntetését!”

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَلُؤْلُؤًۭا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌۭ
(22 : 23)
23. Allah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens beneath which rivers flow: they shall be adorned therein with bracelets of gold and pearls; and their garments there will be of silk.

23. Allah bevezeti azokat, kik hisznek és jókat cselekszenek a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. Aranykarkötő és gyöngy ékesíti őket, öltözékük ott selyem.

وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ
(22 : 24)
24. For they have been guided (in this life) to the purest of speeches; they have been guided to the Path of Him Who is Worthy of (all) Praise.

24. Amiért az üdvös szóra voltak vezetve, az Ösvényre lettek terelve, mi Áldott.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍۢ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍۢ
(22 : 25)
25. As to those who have rejected ((Allah)), and would keep back (men) from the Way of Allah, and from the Sacred Mosque, which We have made (open) to (all) men – equal is the dweller there and the visitor from the country – and any whose purpose therein is profanity or wrong-doing – them will We cause to taste of a most Grievous Penalty.

25. Kik tagadnak és akadályoznak Allah útján a Sérthetetlen Szentély elérésében – mit Mi egyaránt megtettünk az emberek számára, akár ott élő imádó, vagy (távoli) idegen -, de kiknek szándéka istenkáromló, hát megízleltetjük velük a fájdalmas szenvedést.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًۭٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ
(22 : 26)
26. Behold! We gave the site, to Abraham, of the (Sacred) House, (saying): “Associate not anything (in worship) with Me; and sanctify My House for those who compass it round, or stand up, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer) [13].

26. Mikor Mi Ábrahámra bíztuk a (Sérthetetlen) Ház helyét, (így szóltunk): „Ne társíts Hozzám semmit! Tisztítsd meg Házamat a körbejáróknak, imára állóknak, térdeplőknek és leborulóknak [13]!

وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًۭا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍۢ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍۢ
(22 : 27)
27. “And proclaim the Pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways;

27. „Hirdesd meg a zarándoklatot az embereknek. Eljönnek majd gyalog, vagy mindenféle szállító alkalmatosságon, magas szorosokból és mély vidékekről,-”

لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ
(22 : 28)
28. “That they may witness the benefits (provided) for them, and celebrate the name of Allah, through the Days appointed, over the cattle which He has provided for them (for sacrifice): then eat ye thereof and feed the distressed ones in want [14].

28. „Hogy tanúi legyenek annak, mi hasznukra van. (S hogy) felemlítsék Allah nevét a kijelölt Napokon az áldozati állatra, mit nekik Ő gondoskodásul adott. Egyetek hát abból és etessétek a nyomorgót, a szegényt [14]!”

ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ
(22 : 29)
29. “Then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows, and (again) circumambulate the Ancient House [15].”

29. „Majd végezzék el előírt szertartásukat, tegyék meg fogadalmukat és járjanak körbe az Ódon Házban [15].”

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌۭ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ
(22 : 30)
30. Such (is the Pilgrimage): whoever honours the sacred rites of Allah, for him it is good in the Sight of his Lord. Lawful to you (for food in Pilgrimage) are cattle, except those mentioned to you (as exception): but shun the abomination of idols, and shun the word that is false [16],-

30. Ez hát (a zarándoklat). Ki Allah szentségeit becsben tartja, jobb lesz neki Uránál. Megengedettek számotokra a jószágok, kivéve azok, mik említve voltak nektek. Kerüljétek el a bálványok szennyét és kerüljétek el az ocsmány szót [16],-

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍۢ سَحِيقٍۢ
(22 : 31)
31. Being true in faith to Allah, and never assigning partners to Him: if anyone assigns partners to Allah, is as if he had fallen from heaven and been snatched up by birds, or the wind had swooped (like a bird on its prey) and thrown him into a far- distant place [17].

31. Tisztán Allah felé megnyilvánulva, sohasem társat állítva Neki. Ki Allahnak társat állít olyan, mint ki lezuhan az Égből és megragadják őt a madarak, vagy kibe belekap a szél és távoli helyre viszi [17].

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ
(22 : 32)
32. Such (is his state): and whoever holds in honour the symbols of Allah, (in the sacrifice of animals), such (honour) should come truly from piety of heart [18].

32. Ez hát (a parancsolás). Ki becsben tartja Allah rítusait, annak szívét megerősíti (az áhítat) [18].

لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ
(22 : 33)
33. In them ye have benefits for a term appointed: in the end their place of sacrifice is near the Ancient House [19].

33. Ezekben ott van nektek a haszon egy kijelölt ideig, majd annak helye az Ódon Ház környéke [19].

وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ جَعَلْنَا مَنسَكًۭا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ
(22 : 34)
34. To every people did We appoint rites (of sacrifice), that they might celebrate the name of Allah over the sustenance He gave them from animals (fit for food). But your Allah is One Allah. submit then your wills to Him (in Islam): and give thou the good news to those who humble themselves [20],-

34. Minden népnek megtettük a maga rítusát, hogy felemlítsék Allah nevét a gondviselésért, amit Ő adott az állatokból. Istenetek az Egy Isten, hát vessétek alá magatokat Neki (Iszlám) és vigyétek örömhírét az alázatosoknak [20],-

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ
(22 : 35)
35. To those whose hearts when Allah is mentioned, are filled with fear, who show patient perseverance over their afflictions, keep up regular prayer, and spend (in charity) out of what We have bestowed upon them.

35. Kik, ha megemlítik Allah nevét, szívük félelemmel telik, türelemmel állják, mi sújtja őket, megtartják az imát, és áldoznak abból mit Mi gondviselésként adtunk nekik.

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌۭ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(22 : 36)
36. The sacrificial camels we have made for you as among the symbols from Allah. in them is (much) good for you: then pronounce the name of Allah over them as they line up (for sacrifice): when they are down on their sides (after slaughter), eat ye thereof, and feed such as (beg not but) live in contentment, and such as beg with due humility: thus have We made animals subject to you, that ye may be grateful [21].

36. Az áldozati tevét Allah rituáléi közé helyeztük nektek. Számotokra benne van a jó, hát említsétek fel Allah nevét arra, ha felsorakoznak (áldozatra). Ha oldalukra kényszerültek (feláldozásukkor), egyetek belőle és etessétek abból, ki alázattal esdekel, vagy ki ott időzik áhítattal. Ekképpen rendeltük azokat a ti szolgálatotokba, hátha tán megköszönitek [21].

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ
(22 : 37)
37. It is not their meat nor their blood, that reaches Allah. it is your piety that reaches Him: He has thus made them subject to you, that ye may glorify Allah for His Guidance to you and proclaim the good news to all who do right [22].

37. Sem húsa, sem vére nem ér fel Allahhoz, hanem őrizkedésetek ér fel Hozzá. Ekképpen rendelte azt a ti szolgálatotokba, hogy magasztaljátok Allahot azért, mert vezetett titeket. Vidd el a jó hírt a jótét lelkeknek [22].

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍۢ كَفُورٍ
(22 : 38)
38. Verily Allah will defend (from ill) those who believe: verily, Allah loveth not any that is a traitor to faith, or show ingratitude.

38. Allah megvédi azokat, kik hisznek. Mert bizony, Allah nem szeret egy hálátlan árulót sem.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
(22 : 39)
39. To those against whom war is made, permission is given (to fight), because they are wronged;- and verily, Allah is most powerful for their aid [23];-

39. Megengedett (a harc) azoknak, kiket megtámadtak, mert őket megsértették. Mert bizony, Allah Képes az Ő pártfogásukra [23].

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌۭ وَصَلَوَٰتٌۭ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ
(22 : 40)
40. (They are) those who have been expelled from their homes in defiance of right,- (for no cause) except that they say, “our Lord is Allah.. Did not Allah check one set of people by means of another, there would surely have been pulled down monasteries, churches, synagogues, and mosques, in which the name of Allah is commemorated in abundant measure. Allah will certainly aid those who aid his (cause);- for verily Allah is full of Strength, Exalted in Might, (able to enforce His Will) [24].

40. (Ezek ők), kiket elűztek házaikból igaztalanul, mert csak ezt mondták: „Urunk Allah!” Ha Allah nem tartaná ellenőrzése alatt az embereket, kik egymás felett akarnak elhatalmasodni, bizony romba dőlnének a kolostorok, templomok, zsinagógák és mecsetek, ahol Allah nevét sokszor felemlítik. Bizony, Allah pártját fogja annak, ki az Ő pártjára áll. Mert, bizony Allah az Erős, a Nagyszerű [24].

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ
(22 : 41)
41. (They are) those who, if We establish them in the land, establish regular prayer and give regular charity, enjoin the right and forbid wrong: with Allah rests the end (and decision) of (all) affairs.

41. (Ezek azok), kiket megtelepítettünk a Földön, megtartották az imát, kötelező alamizsnát adtak, elrendelték a jót és végett vetettek a rossznak. Allahnál teljesül be minden dolog!

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ وَعَادٌۭ وَثَمُودُ
(22 : 42)
42. If they treat thy (mission) as false, so did the peoples before them (with their prophets),- the People of Noah, and ‘Ad and Thamud [25];

42. Ha meghazudtolnak téged, hát előttük Noé, Aád, Thamud népe is meghazudtolta (a Prófétákat) [25].

وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍۢ
(22 : 43)
43. Those of Abraham and Lut;

43. Ahogy Ábrahám és Lót népe,

وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
(22 : 44)
44. And the Companions of the Madyan People; and Moses was rejected (in the same way). But I granted respite to the Unbelievers, and (only) after that did I punish them: but how (terrible) was my rejection (of them)!

44. Ahogy Median társai. Meghazudtolták Mózest (is ugyanúgy). Kivártam a hitetlenekkel, majd lesújtottam rájuk és mily (borzalmas) volt elutasításom!

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌۭ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍۢ مُّعَطَّلَةٍۢ وَقَصْرٍۢ مَّشِيدٍ
(22 : 45)
45. How many populations have We destroyed, which were given to wrong- doing? They tumbled down on their roofs. And how many wells are lying idle and neglected, and castles lofty and well-built?

45. Hány települést pusztítottunk el, mely elkárhozott? Tetejük maga alá temette azokat, kútjaik elapadtak, kiüresedtek palota erődjeik!

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌۭ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌۭ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ
(22 : 46)
46. Do they not travel through the land, so that their hearts (and minds) may thus learn wisdom and their ears may thus learn to hear? Truly it is not their eyes that are blind, but their hearts which are in their breasts [26].

46. Nem a Földön járnak-e? Van-e szívük, mivel felfogják, vagy fülük, mivel meghallják? Mert nem a szemek vakok, hanem a szívek nem látnak a keblek mélyén [26].

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍۢ مِّمَّا تَعُدُّونَ
(22 : 47)
47. Yet they ask thee to hasten on the Punishment! But Allah will not fail in His Promise. Verily a Day in the sight of thy Lord is like a thousand years of your reckoning [27].

47. Sürgetnek a büntetéssel! Allah soha nem szegi meg Ígéretét. Bizony, egy nap Uradnál annyi, mint ezer év, ahogy számoljátok [27].

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌۭ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ
(22 : 48)
48. And to how many populations did I give respite, which were given to wrong-doing? in the end I punished them. To me is the destination (of all).

48. Hány településnek adtunk haladékot, kik elkárhoztak? Majd lesújtottam rájuk. Hozzám vezet a sors.

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ
(22 : 49)
49. Say: “O men! I am (sent) to you only to give a Clear Warning:

49. Mondd: „Ó emberek! Én a figyelmeztetés kinyilvánítója vagyok nektek!”

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَرِزْقٌۭ كَرِيمٌۭ
(22 : 50)
50. “Those who believe and work righteousness, for them is forgiveness and a sustenance most generous.

50. „Kik hisznek, jókat cselekszenek, azoknak megbocsájtás jár és nemes gondviselés.”

وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ
(22 : 51)
51. “But those who strive against Our Signs, to frustrate them,- they will be Companions of the Fire [28].”

51. „Kik minden igyekezetükkel azon vannak, hogy Áyáinkat lejárassák, ezek ők, a Pokol követői [28].”

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍۢ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ
(22 : 52)
52. Never did We send an apostle or a prophet before thee, but, when he framed a desire, Satan threw some (vanity) into his desire: but Allah will cancel anything (vain) that Satan throws in, and Allah will confirm (and establish) His Signs: for Allah is full of Knowledge and Wisdom [29]:

52. Nem küldtünk előtted Prófétát, vagy Hírnököt. csak akkor, ha erre késztetése volt. A Sátán késztetése útjába vetette (ámításait), de Allah elhárítja, mit a Sátán odavet, majd Allah beteljesíti Áyáit. Allah a Mindentudó, a Bölcs [29].

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةًۭ لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍۢ
(22 : 53)
53. That He may make the suggestions thrown in by Satan, but a trial for those in whose hearts is a disease and who are hardened of heart: verily the wrong-doers are in a schism far (from the Truth):

53. Hadd tegyen Ő ajánlást arra, mit vessen a Sátán oda próbatételül azoknak, kiknek szívében betegség honol és szíveik megkeményedtek. Mert bizony, a bűnösök messzire szakadtak (az Igazságtól)

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ
(22 : 54)
54. And that those on whom knowledge has been bestowed may learn that the (Qur’an) is the Truth from thy Lord, and that they may believe therein, and their hearts may be made humbly (open) to it: for verily Allah is the Guide of those who believe, to the Straight Way.

54. Hadd tudják meg azok, kinek megadatott a tudás, hogy az Igaz (Korán) az Uradtól való, hát higgyenek benne és hódoljon be (nyíljon meg rá) szívük. Mert bizony, Allah az Egyenes Ösvényre vezeti azokat, kik hisznek.

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍۢ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ
(22 : 55)
55. Those who reject Faith will not cease to be in doubt concerning (Revelation) until the Hour (of Judgment) comes suddenly upon them, or there comes to them the Penalty of a Day of Disaster.

55. Kik tagadnak, állandó kételyben vannak a (kinyilatkoztatások) felől, míg el nem jön az Óra váratlanul, vagy el nem jön a Szörnyű Nap büntetése.

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
(22 : 56)
56. On that Day of Dominion will be that of Allah. He will judge between them: so those who believe and work righteous deeds will be in Gardens of Delight.

56. A Teljhatalmúság ezen a Napon Allahé, Ő ítél közöttük. Kik hisznek és jókat cselekszenek, a Gyönyörűséges Kertekben lesznek.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ
(22 : 57)
57. And for those who reject Faith and deny our Signs, there will be a humiliating Punishment.

57. Kik tagadnak, megtagadják Áyáinkat, ezeknek jár a megalázó büntetés.

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا۟ أَوْ مَاتُوا۟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًۭا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ
(22 : 58)
58. Those who leave their homes in the cause of Allah, and are then slain or die,- On them will Allah bestow verily a goodly Provision: Truly Allah is He Who bestows the best provision.

58. Kik Allah útján menekültek, majd megölték őket, vagy meghaltak, bizony Allah szép ellátmánnyal gondoskodik róluk, mert Allah, Ő a Legjobb Gondoskodó!

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًۭا يَرْضَوْنَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌۭ
(22 : 59)
59. Verily He will admit them to a place with which they shall be well pleased: for Allah is All-Knowing, Most Forbearing [30].

59. Mert Ő bevezeti őket azon a kapun, miben megelégedésüket lelik. Allah a Mindentudó, a Bölcs [30].

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌۭ
(22 : 60)
60. That (is so). And if one has retaliated to no greater extent than the injury he received, and is again set upon inordinately, Allah will help him: for Allah is One that blots out (sins) and forgives (again and again) [31].

60. Ez hát. Ki annyi elégtétellel beéri, amennyi sérelem érte, majd mohó vággyal ellenére törnek, bizony Allah pártját fogja. Mert Allah a Megenyhülő, a Megbocsájtó [31].

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌۭ
(22 : 61)
61. That is because Allah merges night into day, and He merges day into night, and verily it is Allah Who hears and sees (all things).

61. Ez hát, mivel Allah átlényegíti az éjt nappallá és átlényegíti a nappalt éjjé. Allah a Meghalló, a Látó.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ
(22 : 62)
62. That is because Allah – He is the Reality; and those besides Him whom they invoke,- they are but vain Falsehood: verily Allah is He, Most High, Most Great.

62. Ez hát, mivel Allah, Ő a Valóság! Miket Rajta kívül szólítanak meg, azok Hiábavalók! Mert bizony, Allah, Ő a Magasságos, a Nagy!

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌۭ
(22 : 63)
63. Seest thou not that Allah sends down rain from the sky, and forthwith the earth becomes clothed with green? for Allah is He Who understands the finest mysteries, and is well-acquainted (with them).

63. Nem látod-e, hogy Allah vizet bocsátott le az Égből és zöldbe öltöztette a Földet? Mert Allah a Finom Lelkű, az Értesült!

لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ
(22 : 64)
64. To Him belongs all that is in the heavens and on earth: for verily Allah,- He is free of all wants, Worthy of all Praise.

64. Övé minden, mi az Egeken és a Földön! Mert bizony, Allah, Övé a Malaszt, Ő az Áldott.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ
(22 : 65)
65. Seest thou not that Allah has made subject to you (men) all that is on the earth, and the ships that sail through the sea by His Command? He withholds the sky (rain) from failing on the earth except by His leave: for Allah is Most Kind and Most Merciful to man.

65. Nem látod-e, hogy Allah alátok rendelt dolgokat a Földön, s a bárkát (is), mi a tengeren siklik parancsolása által? Visszatartja az Égből (az esőt), hogy az csak akkor hulljon a Földre, ha Ő azt elrendeli. Mert bizony, Allah az emberekkel Irgalmas, Kegyelmes.

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌۭ
(22 : 66)
66. It is He Who gave you life, will cause you to die, and will again give you life: Truly man is a most ungrateful creature!

66. Ő az, Ki életet adott nektek, majd halált hoz rátok, majd feltámaszt titeket. De az ember hálátlan!

لِّكُلِّ أُمَّةٍۢ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًۭى مُّسْتَقِيمٍۢ
(22 : 67)
67. To every People have We appointed rites and ceremonies which they must follow: let them not then dispute with thee on the matter, but do thou invite (them) to thy Lord: for thou art assuredly on the Right Way [32].

67. Minden népnek kijelöltük rítusát, minek rendjét követik. Ne kössenek hát beléd a dologban, hanem hívd (őket) Uradhoz, mert ez számodra az Egyenes Út [32].

وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
(22 : 68)
68. If they do wrangle with thee, say, “(Allah) knows best what it is ye are doing.”

68. Ha vitába szállnak veled, mondd: „Allah a Legjobb Tudója annak, mit tesztek.”

ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
(22 : 69)
69. “(Allah) will judge between you on the Day of Judgment concerning the matters in which ye differ.”

69. “Allah ítél közöttetek a Feltámadás Napján abban, miben különböztök.”

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌۭ
(22 : 70)
70. Knowest thou not that Allah knows all that is in heaven and on earth? Indeed it is all in a Record, and that is easy for Allah.

70. Nem tudod-e, hogy Allah mindent ismer, mi az Égen és Földön van? Mert bizony, minden fel van jegyezve és ez Allahnak könnyű.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًۭا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌۭ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍۢ
(22 : 71)
71. Yet they worship, besides Allah, things for which no authority has been sent down to them, and of which they have (really) no knowledge: for those that do wrong there is no helper.

71. Azokhoz imádkoznak Allahon kívül, mik nincsenek hatalommal felruházva és miket nem (is) ismernek. A bűnösöknek nincs pártfogójuk!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍۢ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّۢ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
(22 : 72)
72. When Our Clear Signs are rehearsed to them, thou wilt notice a denial on the faces of the Unbelievers! they nearly attack with violence those who rehearse Our Signs to them. Say, “Shall I tell you of something (far) worse than these Signs? It is the Fire (of Hell)! Allah has promised it to the Unbelievers! and evil is that destination!”

72. Ha Áyáinkat recitálják nekik bizonyságul, felfedezheted a tagadást azok arcán, kik hitetlenek. Majdhogynem rátörnek azokra, kik Áyáinkat recitálják nekik. Mondd: „Kihirdessek-e nektek még ennél is rosszabbat? Pokol tüzét ígérte Allah azoknak, kik tagadnak, ahol nyomorult lesz végzetük!”

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌۭ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًۭا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًۭٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ
(22 : 73)
73. O men! Here is a parable set forth! listen to it! Those on whom, besides Allah, ye call, cannot create (even) a fly, if they all met together for the purpose! and if the fly should snatch away anything from them, they would have no power to release it from the fly. Feeble are those who petition and those whom they petition!

73. Ó emberek! Példát vetettek nektek, halljátok hát! Kiket Allahon kívül szólíttok, egy legyet sem tudnak teremteni, még akkor sem, ha mind összeállnának rá. S ha a légy elcsenne tőlük bármit, nem tudnák azt visszavenni attól. Gyenge a kérelmező és a kérelmezett.

مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ
(22 : 74)
74. No just estimate have they made of Allah. for Allah is He Who is strong and able to Carry out His Will.

74. Nem mérték fel Allahot valós bírása szerint. Mert bizony, Allah az Erős, a Nagyszerű.

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًۭا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌۭ
(22 : 75)
75. Allah chooses messengers from angels and from men for Allah is He Who hears and sees (all things).

75. Allah kiválasztja küldötteit az Angyalok és emberek közül. Mert Allah a Meghalló, a Látó.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ
(22 : 76)
76. He knows what is before them and what is behind them: and to Allah go back all questions (for decision).

76. Ő Tudja, mi van előttük, s mi van mögöttük. Allahhoz térnek meg a dolgok.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩
(22 : 77)
77. O ye who believe! bow down, prostrate yourselves, and adore your Lord; and do good; that ye may prosper.

77. Ó, kik hisznek! Térdepeljetek le, boruljatok le és szolgáljátok Uratokat! Cselekedjetek jókat, hátha tán boldogultok.

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ
(22 : 78)
78. And strive in His cause as ye ought to strive, (with sincerity and under discipline). He has chosen you, and has imposed no difficulties on you in religion; it is the cult of your father Abraham. It is He Who has named you Muslims, both before and in this (Revelation); that the Messenger may be a witness for you, and ye be witnesses for mankind! So establish regular Prayer, give regular Charity, and hold fast to Allah. He is your Protector – the Best to protect and the Best to help [33]!

78. Küzdjetek Allah ügyéért, Igaz küzdéssel! Ő kiválasztott titeket és nem tette viszontagságossá számotokra a vallást. Ez atyátok, Ábrahám hitgyakorlata. Ő nevezett titeket Muszlimoknak azelőtt és ebben (a kinyilatkoztatásban), hogy a Próféta tanú legyen fölöttetek, s ti tanúk lehessetek az emberek felett! Álljatok fel imára, adjatok kötelező alamizsnát és kapaszkodjatok meg Allahban, mert Ő a ti Oltalmazótok. Kegyes Oltalmazó és Kegyes Pártfogó [33]!


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] The serious issues involved are indicated by showing how terrible the consequences will be for those who disobey Allah’s Will. The terror will only be for those who rebel and disobey: the righteous will not suffer from it, but on the contrary will be greeted by angels with joy (21:103).[1] Szörnyű események előrejelzése azoknak, akik nem engedelmeskednek Allah akaratának. Az itt jelzett balsorstól megmenekül az, ki jó úton halad (21:103).

[2] Three metaphors are used for the extreme terror which the Awful Day will inspire,
1. No mother abandons the baby at her breast in the greatest danger; yet that will happen in this Dreadful Hour.
2. An expectant mother carries the young life within her with great pride and hope: yet the terror will overpower the hope at this “Hour”, and nature’s working will be reversed,
3. Men ordinarily retain their self-possession except under intoxication: here, without intoxication, they will be driven to frenzy with terror.[2] Három metafora érzékelteti a rettegett Napot.
1. Egy anya sem hagyja el a kisdedet, ha baj van. Sőt, keblére szorítja. Ezen a Napon minden fordítva lesz. Ezek az ösztönök másképp reagálnak majd a bajra.
2. Egy várandós anya büszkeséggel és reménnyel hordja magzatát. Ebben az Órában a rettegés azonban, felülírja a reményt és a természet fordított reakciót ad.
3. Az emberek, ha nincsenek részegség állapotában, rendszerint megtartóztatják magukat. Ezen a Napon az emberek nem urai többé maguknak az őrült félelem miatt.


[3] Even after the warnings there are men who are such fools as to turn away from Allah who created them and cherishes them with His love and care; they become outlaws in His Kingdom, making friends with Satan, which is a rebel in Allah’s Kingdom.[3] A figyelmeztetés után is vannak, kik elfordulnak attól, ki megteremtette és féltő gondoskodásába vette őket. Ezek törvényen kívüliek az Ő Királyságában. A Sátánnal cimborálnak, aki Allah Királysága ellen lázad.

[4] If they really have doubts in their minds about the life after death, they have only to turn their attention either to their own nature, or to the nature around. How wonderful is their own physical growth, from lifeless matter, to seed, fertilised ovum, foetus, child youth, age, and death! How can they doubt that the Author of all these wonderful stages in their life here can also give them another kind of life after the end of this life? Or, if they look at external nature, they see the earth dead and barren and Allah’s fertilising showers bring it in to life, growth and beauty in various forms. The Creator of this great pageant of Beauty can surely create yet another and a newer world.[4] Ha kétségeik vannak a halál utáni életről, vessék tekintetüket az ember alkotására, vagy a természetre. Milyen csodálatos az ember fizikai fejlődése, ahogy az élettelen anyagból mag, megtermékenyített petesejt, magzat, majd gyermek lesz, aki különböző kort él meg! Hogy vonhatják kétségbe azt, hogy Aki ezt a csodát képes megteremteni, az képes ugyanerre a halál után is? Vagy tán nem látják a bennünket körbevevő világban, ahogy Allah a holt tájra éltető esőt küld és feltámasztja vele az élet különböző formáit? A Teremtő képes arra, hogy egy másik, új világot hozzon létre.

[5] All these beautiful and well-articulated pageants of life and nature point to the Reality behind them i.e. Allah. They will perish, but He is eternal. They are but shadows; the substance (if such a word may be used) is in Him. They are shifting and illusory, in the sense that they have neither permanency or independent existence. But they have a sort of secondary reality in the sense in which a shadow is a real reflection from substance.[5] Mindez a gyönyörű látvány és körforgás, a mögötte levő Teremtő valóságára utal. Ezek elpusztulnak, de Ő örök. Ezek árnyékok, mik az ő szubsztanciájának vetületei. Ezek abban az értelemben illúziók, hogy nem maradnak fenn, vagy nincs mástól független létük. De minden az Ő valóságára utal, ahogy az árnyék is utal a tárgy valóságára, ami azt kivetíti.

[6] Some Commentators think this refers to Abu Jahl, but the words are perfectly general, and this type of man is common in all ages. The same may be said about verse 3 above: Commentators give the immediate reference to one Nadhar ibn Harith.[6] Néhány kommentátor ezt a verset Abu Dzsahl felé vetett utalásnak tartja. A jelentése azonban általános, így megszemélyesítés nélkül is értelmezhető. Hasonló gondolatot közöl a 3. vers, ahol páran úgy gondolják, hogy a célzott személy Nadhar ibn Harith.

[7] They are men whose minds are not firm: they will have faith, if all goes well with them, but as soon as they are tried, they are found wanting. They are a different kind from hypocrites. It is not fraud or double dealing that is their sin: it is a weak mind, petty standards of judging right by success, a selfishness that gives nothing but asks for all, a narrow-mindedness that does not go beyond petty mundane calculations- a “nicely calculated less or more” of the good things of this world.[7] Vannak, kiknek nincs szilárd meggyőződésük. Hitük akkor van, ha a dolgok jól mennek körülöttük, de ahogy megpróbáltatások elé állnak, megváltoznak. Különböznek a Hipokritáktól, mert nem becsapásból teszik, amit tesznek, nem kétarcúak. Egyszerűen gyengék. Akkor él hitük, ha sikereik vannak. Önzők, szűklátókörűek így nem látnak tovább saját számításaiknál. Csak az Evilágban gondolkodnak.

[8] It is false gods they worship, and the more they worship, the more they stray.[8] Hamis istenségekhez imádkoznak, és minél inkább teszik, annál jobban félremennek.

[9] There is some difference of opinion as to the interpretation of this verse. Most Commentators are agreed that the pronoun “him” in the second line (“will not help him”) refers to the holy Prophet, and that the “any” in the first line refers to his enemies, who wished to see him destroyed and removed from the scene of his labours. Ibn Abbas, whom I have followed here, and whom a great number of Commentators follow, construes the later clauses in the sense given in the text. Freely paraphrased, it means-. if the enemies of Allah’s Messenger are enraged at his successes, let them fix a rope to their ceiling and hang themselves. Samaa is thus rendered by the word “ceiling”. If Samaa is rendered by the word “heaven” (the usual meaning), the paraphrase would be: if the enemies of Allah’s Messenger are enraged at the help he gets from heavens, let them stretch a rope to heavens, and see if they can cut off the help in that way! -in other words, they are fools if they think they can intercept Allah’s help by their petty devices![9] Kétféle értelmezést adnak a magyarázók ennek a versnek. A legtöbben egyetértenek abban, hogy a Prófétát irigylőkről, az ő ellenségeiről van szó, akik mindent elkövetnek, hogy küldetése elbukjon. Ibn Abbasz, akit követek és sok más kommentátor követ, szabad értelmezésben a következő gondolatot fejezi kis a verssel: Ha Allah Prófétájának ellenségei dühösek sikerei miatt, akkor kössenek agy kötelet a mennyezetre és akasszák fel magukat rá. Az Arab szövegben szereplő „Szama”, ekkor mennyezetet jelent. Ugyanakkor, ha a „Szama” szó eredeti jelentését vesszük és Égnek értelmezzük, akkor a jelentés: Ha Allah Prófétájának ellenségei dühösek a segítség miatt, amit az Égből kap, akkor ők is akasszanak egy kötelet az Égre, és ha nem járnak sikerrel, akkor vágják le magukat arról. Más szóval: bolondok, ha azt hiszik, hogy ilyen egyszerű eszközökkel elnyerik Allah segítségét.

[10] Active and passive form. Active: Allah guides whom He Wants. Passive: Allah guides the one who wants Him. The Arabic text gives opportunity for both interpretation.[10] Aktív és passzív változat. Aktív: Allah azt vezeti, kit Ő akar. Passzív Allah azt vezeti, ki Őt akarja. Az Arab szöveg mindkét értelmezést lehetővé teszi.

[11] For Sabians, see 2:62. They are also referred to in 5:69. In both those passages the Muslims are mentioned with the Jews, Christians, and Sabians, as receiving Allah’s protection and mercy. Here, besides the four religions, there is further mention of Magians and Polytheists: it is not said that they would receive Allah’s Mercy, but only that Allah will judge between the various forms of faith.

This is the only place where the Magians (Majas) are mentioned in the Quran. Their cult is a very ancient one. They consider Fire as the purest and noblest element, and worship it as a fit emblem of Allah. Their location was the Persian and Median uplands and the Mesopotamian valleys, their religion was reformed by Zardusht (date uncertain, about B.C. 600?). Their scripture is the Zend-Avesta, the bible of the Parsis. They were “the Wise men of the East” mentioned in the Gospels.[11] Szábeusokra vonatkozólag lásd 2:62, vagy 5:69. Mindkét helyen a Muszlimokat együtt említik a Zsidókkal, Keresztényekkel és Szábeusokkal, mint akik érdemesek Allah kegyelmére. Itt pedig, a négy vallás említése kiegészül a Zoroasztriánusokkal és Politeistákkal. Nincs szó Allah kegyelméről. Itt arról van szó, hogy Allah fog ítélni a különböző hitek között.

Ez az egyetlen hely a Koránban, ahol megemlítik a Zoroasztriánusokat. Kultuszuk ősi eredetű. Abban hisznek, hogy a Tűz, mint egy megtisztító, nemes elem, Allah Jelképe, amihez imádkozni kell. Ez a kultusz a Perzsa, Médiai felföldeken és a Mezopotámiai völgyekben terjedt el. Alapítójuk Zardhusht (kb. i. e. 600?). Írásuk a Zend-Avesta, a Perzsa Biblia. Őket tartották a Kelet Bölcseinek az Evangéliumokban.

[12] Two antagonists: i.e., parties of antagonists, viz., – Men of Faith, who confess their Lord and seek to carry out His Will, – and Men who deny their Lord and defy His Will.[12] Két ellenoldal. 1. A hit emberei, akik vallják az Urat és véghez viszik akaratát. 2. Azok, kik megtagadják Allahot és visszautasítják Tervét.

[13] The site of Makkah was granted to Abraham (and his son Ismail) for a place of worship that was to be pure (without idols, the worship being paid to Allah, the One True God) and universal.[13] A Sérthetetlen Szentélyt Allah Ábrahámra és fiára, Izmaelre bízta azzal, hogy tartsák tisztán ezt a helyet a bálványoktól. Az ima egyedül Allahért szólhat és bárki betérhet, aki ezzel a céllal jön.

[14] There are benefits both for this our material life and for our spiritual life. – Of the former kind are those associated with social intercourse which furthers trade and increases knowledge. – Of the latter kind are the opportunities of realising some of our spiritual yearnings in sacred associations that go back to the most ancient times. Of both kinds may be considered the opportunities which the Pilgrimage provides for strengthening our international Brotherhood.

The three special days of Hajj are the 8th, 9th, and 10th of the month of Dhu al Hijjah, and the two or three subsequent days of Tashriq: see the rites explained in 2:197.

The great day of commemorative Sacrifice (‘Id al Adha) is the 10th of Dhu al Hijjah: the meat then killed is meant to be eaten for food and distributed to the poor and needy.[14] Anyagi és spirituális haszonnal jár a zarándoklat. Anyagi, mert olyan ismeretségek jönnek létre, melyek konvertálhatók az üzleti, társadalmi, tudományos, vagy egyéb területen. Spirituális, mert olyan hitélménnyel gazdagodik a zarándok, aminek eredete az ősi időkig megy vissza és a hit első, tiszta megnyilvánulását szívhatja magába. Mindkettő hozzájárul ahhoz, hogy a zarándokok között speciális kohézió, Testvériség jöjjön létre.

A zarándoklat alkalmával három kijelölt nap: 8-ik, 9-ik és 10-ik egymást követő napok (Tashriq). A szertartás magyarázata itt: 2:197.

Az áldozati felajánlás napja (Id al Adha) a Dhu all Hidzsa 10-ik napja. Az áldozati állat húsából nem csak az zarándoknak, hanem a szegényeknek is adni kell.

[15] Tafath- the superfluous growth on one’s body, such as nails, hair, etc., which it is not permitted to remove in Ihram. These may be removed on the 10th day, when the Hajj is completed: that is the rite of completion.[15] Tafath: köröm, szőrzet, haj eltávolítása addig tiltott, míg a zarándok az Ihrámban (zarándok ruha + zarándok állapot) el nem végzi a szertartást. A 10-ik napon ezeket is le lehet vágni. Ezzel és a befejező körbejárásokkal a Kába körül véget ér a Zarándoklat rituáléja.

[16] The general food prohibitions will be found in 2:173, 5:4-5, and 6:121, 6:138-146. They are meant for health and cleanliness, but the worst abominations to shun are those of false worship and false speech. Here the question is about food during Pilgrimage. Lawful meat but not game is allowed.[16] Az általános élelmiszer szabályozást a 2:173, 5:4-5 és 6:121, 6:38-146 közli. Tiszta, szennyezetlen és megengedett húsok. A valódi szennyet a bálványimádás és a trágár beszéd jelenti. Itt az élelmiszerekről, húsról esik szó. Zarándoklaton nem megengedett a vadhús.

[17] A parable full of meaning. The man who falls from the worship of Allah, The One True God, is like a man who falls from heaven, His being taken up with false objects of worship is like the failing man being picked up in the air by birds of prey. But the false objects of worship cannot hold him permanently in their grip. A fierce blast of wind- the Wrath of Allah- comes and snatches him away and throws him into a place far, far away from any place he could have imagined-into the hell of those who defied Allah.[17] A példák magukért beszélnek. Aki kiesik Allah kegyelméből, mert hamis istenekhez imádkozott olyan, mint ki lezuhan az égből és ragadozó madarak ragadják meg. A hamis istenek nem tudják megtartani őt. A vihar, ami Allah haragja, belekap, messzi helyre szállítja és leveti. Így kerül távol mindentől és önmagától.

[18] Sha’air, symbols, signs, marks by which something is known to belong to some particular body of men, such as flags. In 2:158 the word was applied to Safa and Marwa. Here it seems to be applied to the rites of sacrifice. Such sacrifice is symbolical: it should betoken dedication and piety of heart.[18] „Sha’air”: jelkép, szimbólum, ami emberekhez, szervezetekhez, népekhez tartozik, pl. zászló. A 2:158-ban a Safaval és Marwaval kapcsolatban hangzott el. Itt áldozati szertartást, rítust jelent. A rítus szimbolikus, arra való, hogy megindítsa a hívő szívét.

[19] In them: in cattle, or animals offered for sacrifice. It is quite true that they are useful in many ways to man, e.g., camels in desert countries are useful as mounts or for carrying burdens, or for giving milk, and so for horses and oxen: and camels and oxen are also good for meat, and camel’s hair can be woven into cloth; goats and sheep also yield milk and meat, and hair or wool. But if they are used for sacrifice, they become symbols by which men show that they are willing to give up some of their own benefits for the sake of satisfying the needs of their poorer brethren.[19] Ezekben: marhák, ill. olyan állatok, miket áldozatra ajánlanak. Az állatok az emberek hasznára vannak. Pl. a teve sivatagon, hegyeken át szállítja a terhet, tejet ad. Az embert szolgálják a lovak és ökrök. A tevék és ökrök szőre, bőre, húsa mind hasznosítható, akár a kecskéké és birkáké. Amikor az állat tulajdonosa feláldoz közülük egyet, akkor ez azt jelképezi, hogy annak hasznáról mond le azért, hogy szegényeken tudjon segíteni.

[20] This is the true end of sacrifice, not propitiation of higher powers, for Allah is One, and He does not delight in flesh or blood (22:37), but a symbol of thanksgiving to Allah by sharing meat with fellow-men. The solemn pronouncement of Allah’s name over the sacrifice is an essential part of the rite.[20] Ez az áldozat igazi célja. Nem egy felsőrendű lény kiengeszteléséről van szó. Allah az Egyetlen, nem lehet kedvére tenni hússal és vérrel (22:37). Ez az alkalom jelkép, ami kifejezi a hálát Allah felé a gondoskodásért, amit most megosztunk azokkal, akinek nem jut belőle. Allah nevének felemlítése áldozatkor alapvető.

[21] What was expressed in general terms is applied here more particularly to camels, the most precious and useful animals of Arabia, whose mode of slaughter for sacrifice is different from that of smaller animals: the special word for such sacrifice is Nahr (108:2).

There are ethics in begging, as in charity. No approval is given to arrogant and insolent begging, though the relief of distress of all kinds, deserved and undeserved, is included in charity. But those who beg with humility and those who receive gifts with gratitude and contentment are both mentioned for special attention. Charity should not be given for show, or to get rid of importunate demands. It should find out real needs and meet them.[21] Amit a korábbiakban általánosságban ismertettünk az áldozatokkal kapcsolatban, ahhoz kapcsolódik a teve, ami itt külön hangsúlyt kap. Ez Arábia univerzális haszonállata, minek feláldozása különbözik más állatokétól. Más szóval is illetik a teveáldozatot: Nahr (108:2).

A kéregetésnek etikája van. Az arrogáns koldus nem érdemel adományt. Az adomány jótékonyság tárgya, amit megfelelő lelkülettel kell adni és kapni. Aki kapja, alázattal kell, hogy fogadja. Ha valaki ajándékot kap, köszönettel tartozik. Aki adja, nem mások előtti feltűnés, vagy a kötelezettségtől való megszabadulás miatt kell, hogy tegye.

[22] No one should suppose that meat or blood is acceptable to the One True God. It was a Pagan fancy that Allah could be appeased by blood sacrifice. But Allah does accept the offering of our hearts, and as a symbol of such offer, some visible institution is necessary. He has given us power over the brute creation, and permitted us to eat meat, but only if we pronounce His name at the solemn act of taking life, for without this solemn invocation, we are apt to forget the sacredness of life. By the invocation we are reminded that wanton cruelty is not in our thoughts, but only the need of food. Now if we further deny the greater part of the food (some theologians fix the proportion at three-quarters or twothirds) for the sake of our poorer brethren in solemn assembly in the precincts of the Haram (sacred territory), our symbolic act finds practical expression in benevolence, and that is the virtue sought to be taught.[22] Senki sem gondolhatja, hogy egy áldozat lényege az, hogy hússal és vérrel Allah kedvében járjunk. Pogány hiedelem, volt az istenek kiengesztelése ilyen módon. Allah szívünk felajánlását fogadja el, amit másokért teszünk. Erőt, hatalmat adott nekünk a természet felett, megengedte, hogy húst fogyasszunk, de csak úgy, ha az állat életének elvételekor kiejtjük Allah nevét. E nélkül az étel elveszti szakralitását és nem ehető. Az állat levágásával nem az erő dominanciáját fejezzük ki a gyenge felett, hanem saját táplálkozásunk miatt életet veszünk el, amit Allah adott, ezért köszönettel tartozunk Neki. Az áldozat lényege az adakozás, ezért a hús nagyobb részét (kétharmad, vagy háromnegyed részét) oda kell adni a szegényeknek, akik az ilyen ünnepekkor már várják azt a mecsetek környékén, vagy más jól ismert helyeken.

[23] This was the first occasion on which fighting -in selfdefence- was permitted. This passage therefore undoubtedly dates from Madinah.[23] Ez az első alkalom, hogy önvédelmi jelleggel lehetővé vált a fegyveres harc. Ezért ez a vers Medinai eredetre utal.

[24] To allow a righteous people to fight against a ferocious and mischief-loving people was fully justified. But the justification was far greater here, when the little Muslim community was not only fighting for its own existence against the Makkan Quraish, but for the very existence of the Faith in the One True God. They had as much right to be in Makkah and worship in the Ka’bah as the other Quraish; yet they were exiled for their Faith. It affected not the faith of one peculiar people. The principle involved was that of all worship, Jewish or Christian as well as Muslim, and of all foundations built for pious uses.[24] A jámbor emberek önvédelme a kegyetlen, alávalókkal szemben törvényes. Azonban itt a fegyveres védelem törvényesítése többről szól. A kicsiny, formálódó Muszlim közösség nem csupán létéért küzdött a Mekkai Qurasishel, hanem az Egy Isten Hitének fennmaradásáért is. Nekik éppen annyi joguk volt a Kábánál imádkozni, mint Quraishnek és mégis hitük miatt elűzték őket onnan. Ez nem csupán egy adott csoport hitére nézve egyedülálló és veszélyes, hanem mindenkire, akinek hite, vallási meggyőződése van, legyen az Zsidó, Keresztény, vagy Muszlim, akik a Szent helyeket jámbor célokra, istenszolgálatra akarják igénybe venni.

[25] It is nothing new if the Prophet of Allah is accused of imposture. This was done in all ages; e.g, – Noah (7:64); – Hud the prophet of the ‘Ad people (7:66); – Salih the prophet of the Thamud (7:76); – Abraham (21:55); – Lut (7:82); – Shu’aib the prophet of the Madyan people (7:85) – and also of the Companions of the Wood (15:78). The case of Moses is mentioned apart, as his people survived to the time of our Prophet and survive to the present.[25] Semmi új nincs abban, ha Allah Prófétáját csalással vádolják. Minden korban ez a vád érte a Prófétákat. Ugyanez történt Noé (7:64), Hud, Aád népének Prófétája (7:66), Szalih, Thamud népének Prófétája (7:76), Ábrahám (21:55), Lót (7:82), Shu’eyb, Medián népének Prófétája (7:85) és az Erdő lakóinak (15:78) esetében. Mózest külön említi, mert népe a Próféta idejében is élt, sőt ma is köreinkben üdvözölhetjük őket.

[26] The word for “heart” in Arabic speech imports both the seat of intelligent faculties and understanding as well as the seat of affections and emotions. Those who reject Allah’s Message may have their physical eyes and ears, but their hearts are blind and deaf.[26] Az Arab nyelvben, de akár a magyarban is, a szív a megértés helye amellett, hogy fiziológiailag fontos szerepet lát el. Ez az érzések, mély meglátások színtere. Aki elutasítja Allah Üzenetét, hiába van fizikai értelemben vett füle és szeme, ha szíve süket és vak.

[27] If Allah gives respite, those to whom it is given have a real chance of repentance and amendment. He will not curtail His promise of respite. His promise will also come true. It is foolish to try to hasten it. Time with Him is nothing. We keep count of time for our relative calculations. His existence is absolute, and not conditioned by Time or Place. What we call a thousand years may be nothing more than a day or a minute to Him.[27] Akinek Allah haladékot ad, annak esélye nyílik arra, hogy megbánja bűneit és jó útra térjen. Nem módosítja ígéretét és a haladékon sem változtat. Ígérete beteljesedik és bolond, aki sürgeti azt. Az idő Nála nem tényező. A mi időszámításunk relatív kalkuláció, de Ő abszolút, ezért Nála az Idő és Tér nem játszik szerepet. Amit mi ezer évnek gondolunk, az lehet, hogy Nála csak egy perc.

[28] It will not be in their power to frustrate Allah’s Plan; all they will do is to go further and further down in their spiritual state, deeper and deeper in their Hell.[28] Nem tudják lejáratni Allah tervét, vagy keresztbe tenni annak. Csupán saját spirituális állapotuk kerül egyre távolabbra a Hittől és egyre közelebb a Pokolhoz.

[29] Prophets and messengers are but human. Their actions are righteous and their motives pure. But in judging things from a human point of view, the suggestion may come to their mind (from Satan) that it would be good to have power or wealth or influence for furthering Allah’s cause, or that it may be good to conciliate some faction which may be irreconcilable. In fact, in Allah’s Plan, it may be the opposite. Allah, in His mercy and inspiration, will cancel any false or vain suggestions of this kind, and confirm and strengthen His own Commands and make known His Will in His Signs or revelations.[29] A Próféták és Hírnökök emberek. Cselekedeteik jók, motivációik tiszták. Ami a világ megítélését, döntéseiket illeti, ők is csak emberek és a Sátán hatással lehet rájuk, esetleg vágyakozhatnak hatalomra, vagyonra, befolyásra, hogy küldetésüket jobban ellássák. De Allah Tervében lehet, hogy ezzel pont ellentétes stratégia szerepel. Allah, az Ő kegyelméből és sugallataival elhárítja az ámításokat, megtévesztéseket. Megerősíti saját Parancsolásait, felismerhetővé teszi akaratát a Jelek és kinyilatkoztatások által.

[30] Martyrdom is the sacrifice of life in the service of Allah. Its reward is therefore even greater than that of an ordinarily good life. The martyr’s sins are forgiven by the very act of martyrdom.[30] Az Allah szolgálatában feláldozott élet vértanúság. Nekik több jutalom jár, mint az egyszerű, jóravaló embereknek. Önfeláldozásuk miatt, bűneik bocsánatot nyernek.

[31] Ordinarily Muslims are enjoined to bear injuries with patience and return good for evil (23:96). But there are occasions when human feelings get the better of our wise resolutions, or when, in a state of conflict or war, we return “as good as we get”. In that case our retaliation is permissible, provided the injury we inflict is not greater than that we receive. After such retaliation we are even, but if the other side again acts aggressively and goes beyond all bounds in attacking us, we are entitled to protection from Allah.[31] A Muszlimoknak türelemmel kell viselniük a sérelmeket, a rosszat is jóval kell, hogy viszonozzák (23:96). Alakulhat úgy is, hogy bölcsebb, ha visszaadunk elégtételül az ártalmakból annak, akitől elszenvedtük, mert ezzel lehet, hogy elejét vesszük a nagyobb bajnak. Csak annyit lehet ilyenkor elégtételként visszavágni, amennyit elszenvedtünk, nem többet. Ha a másik fél ezek után áttöri a józanság határait és agresszív lépést tesz ellenünk, számíthatunk Allah védelmére.

[32] Rites and ceremonies may appear to be an unimportant matter compared with “weightier matters of the Law” and with the higher needs of man’s spiritual nature. But they are necessary for social and religious organisation, and their effect on the individual himself is not to be despised.[32] Rituálék és szertartások jelentéktelennek tűnhetnek az élet egyéb, alapvető szükségleteivel szemben, de ezek is fontosak, hiszen egy magasabb rendű igényt elégítenek ki, ami az ember spirituális természetéből fakad.

[33] . As far as the striving is concerned with Jihad in the narrow sense, see the limitations in 2:190-191. But the words are perfectly general and apply to all true and unselfish striving for spiritual good.

Islam, as originally preached, gives freedom and full play to man’s faculties of every kind. It is universal, and claims to date from Adam: father Abraham is mentioned as the great Ancestor of those among whom Islam was first preached.[33] Amennyiben a küzdelem szűkebb értelemben véve Dzsihádot fed, annak korlátairól a 2:190-191 rendelkezik. De a szavak ennél tágabb értelmezésre adnak okot és a küzdelem igyekezet jelentést kap az élet minden területén. Az Iszlám szabad teret enged az ember készségeinek kibontakoztatására és azok legjobb célú felhasználására. Ádám és Ábrahám óta az Iszlám üzenete ugyanaz. Ábrahám volt az első, aki ezt a felfogást, vallást, szolgálatot Iszlám néven nevezte.